کلمه جو
صفحه اصلی

والاگهر


مترادف والاگهر : بزرگوار، شریف، شریف نسب، نجیب، نژاده، والاتبار، والاگهر، والانژاد

متضاد والاگهر : بدگهر

فارسی به انگلیسی

noble

فرهنگ اسم ها

اسم: والاگهر (پسر) (فارسی) (تلفظ: v.-go(w)har) (فارسی: والاگهر) (انگلیسی: vala-gowhar)
معنی: دارای اصل و نسب عالی، والا تبار، اصیل

(تلفظ: vālā go(w)har) والا تبار ؛ دارای اصل و نسب عالی ، اصیل .


مترادف و متضاد

بزرگوار، شریف، شریف‌نسب، نجیب، نژاده، والاتبار، والاگهر، والانژاد ≠ بدگهر


فرهنگ فارسی

( صفت ) والاگوهر: (( نظارین معدی کرب ... را... سه پسر والاگهر... بود. ) )

لغت نامه دهخدا

والاگهر. [ گ ُ هََ ] ( ص مرکب ) والاتبار. نژاده بلندنسب :
سفر نیست آهو که والاگهر
چو بیند جهان بیش گیرد هنر.
اسدی.

فرهنگ عمید

والاتبار، والانژاد، دارای اصل ونسب عالی.

دانشنامه عمومی

والاگُهَر لقبی اشرافی بود که در دربار پهلوی به برادرزادگان و خواهرزادگان محمدرضا شاه پهلوی اعطا می شد و بخشی از نام رسمی آنان بود.
شهریار شفیق (فرزند اشرف پهلوی)
آزاده شفیق (فرزند اشرف پهلوی)
شهرام شفیق (فرزند اشرف پهلوی)
کامیار پهلوی (فرزند عبدالرضا پهلوی)
سروناز پهلوی (فرزند عبدالرضا پهلوی)
کیوان پهلوی نیا (فرزند فاطمه پهلوی)
داریوش پهلوی نیا (فرزند فاطمه پهلوی)
کامبیز خاتمی (فرزند فاطمه پهلوی)
رامین خاتمی (فرزند فاطمه پهلوی)
علی پهلوی (فرزند علیرضا پهلوی)
شاهرخ پهلوی (فرزند احمدرضا پهلوی)
شهلا پهلوی (فرزند احمدرضا پهلوی)
شاهین پهلوی (فرزند احمدرضا پهلوی)
شهرناز پهلوی (فرزند احمدرضا پهلوی)
پریناز پهلوی (فرزند احمدرضا پهلوی)
افراد دارای این لقب:


کلمات دیگر: