کلمه جو
صفحه اصلی

ابر تندری

فارسی به انگلیسی

thundercloud


فرهنگستان زبان و ادب

{thundercloud} [علوم جَوّ] توده اَبر یک توفان تندری که همان اَبر کومه ای بارا است


کلمات دیگر: