کلمه جو
صفحه اصلی

دولت زای

فرهنگ فارسی

که سعادت و نعمت پدید آورد .

لغت نامه دهخدا

دولت زای. [ دَ / دُو ل َ ] ( نف مرکب ) که سعادت و نعمت پدید آورد :
بخت را کوست بکر دولت زای
عقد بر شاه کامران بستند.
خاقانی.
که ظفر و نصرت را با رای دولت زای و رایات مملکت افزای ما هم عنان گردانیده است. ( تاریخ جهانگشای جوینی ).


کلمات دیگر: