کلمه جو
صفحه اصلی

صیانت نفس

فارسی به انگلیسی

self-defense

مترادف و متضاد

self-protection (اسم)
دفاع از نفس، صیانت نفس، حفاظت از خود

self-preservation (اسم)
حفظ جان، صیانت نفس، بقاء خود


کلمات دیگر: