کلمه جو
صفحه اصلی

گزینشگر

فارسی به انگلیسی

selector

مترادف و متضاد

selector (اسم)
انتخاب کننده، گلچین کننده، گزیننده، گزینشگر

فرهنگ فارسی

جزئی از کلید الکترومکانیکی که به‌صورت گام‌به‌گام خط مورد نظر را انتخاب می‌کند


واژه نامه بختیاریکا

بیزا

پیشنهاد کاربران

جداکننده


کلمات دیگر: