کلمه جو
صفحه اصلی

صلح دوست

فارسی به انگلیسی

peaceable, pacific


مترادف و متضاد

peaceable (صفت)
ارام، ملایم، صلح دوست، اشتی پذیر

solomonic (صفت)
صلح دوست


کلمات دیگر: