کلمه جو
صفحه اصلی

افژولیده

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - بر انگیخته . ۲ - پراکنده .

فرهنگ معین

(اَ دِ ) (ص مف . ) ۱ - برانگیخته . ۲ - پراکنده .

لغت نامه دهخدا

افژولیده. [ اَ دَ / دِ ] ( ن مف ) پریشان شده. برانگیخته شده. ( ناظم الاطباء ). و رجوع به افژولیدن و افژول شود.

فرهنگ عمید

۱. پراکنده.
۲. پریشان گشته.
۳. برانگیخته شده.


کلمات دیگر: