کلمه جو
صفحه اصلی

معصی

فرهنگ معین

(مَ یّ ) [ ع . ] (اِمف . ) نافرمانی شده .


کلمات دیگر: