کلمه جو
صفحه اصلی

اثر پا

فارسی به انگلیسی

footprint


footstep


footstep, footprint

مترادف و متضاد

footprint (اسم)
جای پا، اثر پا، رد پا

footmark (اسم)
جای پا، اثر پا، رد پا

پیشنهاد کاربران

رد

جای پاکه پس ازراه رفتن برروی زمین باقی می ماند.

ایز


کلمات دیگر: