کلمه جو
صفحه اصلی

ام جندب

فرهنگ فارسی

بیدادی . جور و ظلم

لغت نامه دهخدا

ام جندب. [ اُم ْ م ِ ج ُ دَ ] ( ع اِ مرکب ) بیدادی. ( مهذب الاسماء ) ( آنندراج ). جور و ظلم. ( از المرصع ). ستم. ( منتهی الارب ): وقعوا فی ام جندب ؛ ستم کرده شدند. ( از المرصع ) ( از منتهی الارب ). || داهیة. ( المرصع ). بلا. ( منتهی الارب ). || غدر. ( منتهی الارب ). || ملخ. ( المرصع ).


کلمات دیگر: