کلمه جو
صفحه اصلی

اهوی خطا

فرهنگ فارسی

( آهوی خطا ) آهوی تاتار

لغت نامه دهخدا

( آهوی خطا ) آهوی خطا. [ ی ِ خ َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آهوی تاتار.


کلمات دیگر: