کلمه جو
صفحه اصلی

پدرزن سلام

فرهنگ فارسی

( اسم ) دیدار اول که داماد کند از پدر زن در خان. پدر زن .

لغت نامه دهخدا

پدرزن سلام. [ پ ِ دَ زَ س َ ] ( اِ مرکب ) دیدار اول که دامادکند از پدر زن در خانه پدرزن. و این اَدَبی است.

فرهنگ عمید

دیدار داماد از پدر زنش در روز بعد از شب زفاف.


کلمات دیگر: