کلمه جو
صفحه اصلی

پاییده نوش

فرهنگ فارسی

شخصی که به‌صورت تعدیل‌شده و به‌‌حدی‌که به مستی نرسد الکل مصرف می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{controlled drinker} [اعتیاد] شخصی که به صورت تعدیل شده و به حدی که به مستی نرسد الکل مصرف می کند


کلمات دیگر: