کلمه جو
صفحه اصلی

جزء تیری

فرهنگ فارسی

جزئی از یک تیر که کارکرد اصلی آن تحمل خَمش است


فرهنگستان زبان و ادب

{beam element} [مهندسی عمران] جزئی از یک تیر که کارکرد اصلی آن تحمل خَمش است


کلمات دیگر: