کلمه جو
صفحه اصلی

حملۀ سیلابی

فرهنگ فارسی

حمله‌ای که تمام منابع محاسباتی یا ارتباطی را با درخواست‌های زیاد به‌ کار می‌گیرد


فرهنگستان زبان و ادب

{flooding attack} [رمزشناسی] حمله ای که تمام منابع محاسباتی یا ارتباطی را با درخواست های زیاد به کار می گیرد


کلمات دیگر: