کلمه جو
صفحه اصلی

چندراهۀ ممتاز

فرهنگ فارسی

محل تقاطع دو خط قطار خیابانی با بزرگراه دارای چند انشعاب که حرکت قطار در تمامی جهات را امکان‌پذیر می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{grand union} [حمل ونقل ریلی] محل تقاطع دو خط قطار خیابانی با بزرگراه دارای چند انشعاب که حرکت قطار در تمامی جهات را امکان پذیر می کند


کلمات دیگر: