کلمه جو
صفحه اصلی

چوب وارگی

فرهنگ فارسی

باقی ماندن طولانی و مستمر بدن در وضعیت ثابت


دانشنامه عمومی

چوب وارگی یا خشکی ماهیچه ای یا کاتالپسی (به انگلیسی: Catalepsy) حالتی عصبی است که با سفتی ماهیچه ها، عدم تغییر وضعیت فیزیکی و کاهش حساسیت به درد همراه است.

فرهنگستان زبان و ادب

{catalepsy} [روان شناسی] باقی ماندن طولانی و مستمر بدن در وضعیت ثابت


کلمات دیگر: