کلمه جو
صفحه اصلی

مسیر قائم

فرهنگ فارسی

خمی که همۀ خم‌های یک دستگاه مفروض را به زاویۀ قائمه قطع می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{orthogonal trajectory} [ریاضی] خمی که همۀ خم های یک دستگاه مفروض را به زاویۀ قائمه قطع می کند


کلمات دیگر: