کلمه جو
صفحه اصلی

مسئلۀ مقدارمرزی

فرهنگ فارسی

مسئلۀ یافتن جوابی از یک معادلۀ دیفرانسیل که در نقاط مرزی یک مجموعۀ مفروض در برخی شرایط صدق کند


فرهنگستان زبان و ادب

{boundary value problem} [ریاضی] مسئلۀ یافتن جوابی از یک معادلۀ دیفرانسیل که در نقاط مرزی یک مجموعۀ مفروض در برخی شرایط صدق کند


کلمات دیگر: