کلمه جو
صفحه اصلی

مشی فک

فرهنگ فارسی

نوعی از بید است که در آمل آنرا مشی فک میخوانند .

لغت نامه دهخدا

مشی فک. [ م ِ ف ِ ] ( اِ مرکب ) نوعی از بید ( بیدمشک ) است که در آمل آن را مشی فک میخوانند. ( جنگل شناسی کریم ساعی ج 1 ص 194 ). رجوع به مشک فیک شود.


کلمات دیگر: