کلمه جو
صفحه اصلی

مشکین چه

فرهنگ فارسی

کنایه از خال است

لغت نامه دهخدا

مشکین چه. [ م ُ / م ِ چ َه ْ ] ( اِ مرکب ) کنایه از خال است. ( انجمن آرا، پیرایش اول از خاتمه ٔفرهنگ ). و رجوع به مشکین چاه و ماده قبل آن شود.


کلمات دیگر: