کلمه جو
صفحه اصلی

انبار کش

فرهنگ فارسی

کسی که جهت زراعت کود حمل می کند و می کشد .

لغت نامه دهخدا

انبارکش. [ اَم ْ ک َ / ک ِ ] ( نف مرکب ) کسی که جهت زراعت کود حمل می کند و می کشد. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: