کلمه جو
صفحه اصلی

گورابجیر

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان حومه بخش خمام شهرستان رشت واقع در ۶ کیلومتری شمال خمام جلگه و مرطوب و معتدل دارای ۱۵۵٠ تن سکنه . خمام رود شعبه سفید رود آن را مشروب میسازد محصول برنج کنف بنشن و صیفی .
دهی است جزئ دهستان حومه بخش خمام شهرستان رشت واقع در ۶ هزار گزی شمال خمام .کناره راه شوسه رشت به پهلوی جلگه و معتدل و مرطوب مالاریایی است .

لغت نامه دهخدا

گورابجیر. ( اِخ ) دهی است از دهستان حومه بخش خمام شهرستان رشت واقع در 6 هزارگزی شمال خمام ، کنار راه شوسه رشت به بندرانزلی. جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی است و 1550 تن سکنه دارد. آب آن از خمام رود از سفیدرود تأمین میشود. محصول آن برنج ، کنف ، ابریشم ، صیفی ، توتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. 20 باب دکان سر راه شوسه دارد. چاپارخانه جزء گوراب جیر منظور شد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2 ).

دانشنامه عمومی

گورابجیر، روستایی است از توابع بخش خمام شهرستان رشت در استان گیلان ایران.
این روستا در دهستان چاپارخانه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶۹۸ نفر (۵۳۱خانوار) بوده است.


کلمات دیگر: