کلمه جو
صفحه اصلی

لروبوترو

فرهنگ فارسی

کرسی بخش در ( لو آرسفلی ) از ولایت نانت به فرانسه .

لغت نامه دهخدا

لروبوترو. [ ل ُ ب ُ ت ِ ] ( اِخ ) ( لو ) کرسی بخش در «لوآرسفلی ». از ولایت نانت به فرانسه. دارای 3052 تن سکنه.


کلمات دیگر: