کلمه جو
صفحه اصلی

مواد الکترونیکی

فرهنگ فارسی

گروهی از مواد مهندسی که به‌دلیل خواص الکتریکی و الکترونیکی‌شان، مانند رسانندگی و مقاومت ویژه و قطبش، مقاومت حجمی، مورد استفاده قرار می‌گیرند


فرهنگستان زبان و ادب

{electronic materials} [مهندسی مواد و متالورژی] گروهی از مواد مهندسی که به دلیل خواص الکتریکی و الکترونیکی شان، مانند رسانندگی و مقاومت ویژه و قطبش، مقاومت حجمی، مورد استفاده قرار می گیرند


کلمات دیگر: