کلمه جو
صفحه اصلی

لسو

فرهنگ فارسی

بسیار خوردن

لغت نامه دهخدا

لسو. [ ل َس ْوْ ] ( ع مص ) بسیار خوردن. ( منتهی الارب ).


کلمات دیگر: