کلمه جو
صفحه اصلی

پیلگون

فرهنگ فارسی

( صفت ) ۱- برنگ پیل بلون فیل . ۲- مانند فیل از گرانی و تناوری دارای جث. فیل .

فرهنگ معین

(ص مر. ) ۱ - به رنگ پیل ، خاکستری . ۲ - مانند فیل از بزرگی و سنگینی .

لغت نامه دهخدا

پیلگون. ( ص مرکب ) برنگ فیل. || همانند فیل از گرانی و تناوری. چون پیل بجثه.


کلمات دیگر: