کلمه جو
صفحه اصلی

دومن

فرهنگ فارسی

( اسم ) طوفان

لغت نامه دهخدا

دومن. [ م َ ] ( ترکی ، اِ ) دومان. طوفان. ( یادداشت مؤلف ). رجوع به دومان و طوفان شود.

واژه نامه بختیاریکا

پایین؛ دامنه

پیشنهاد کاربران

پایین


کلمات دیگر: