کلمه جو
صفحه اصلی

فرض مقابل

فرهنگ فارسی

در آزمون فرض، هر فرض ‌پذیرفتنی در مقابل فرض مورد آزمون


فرهنگستان زبان و ادب

{alternative hypothesis} [آمار، ریاضی] در آزمون فرض، هر فرض پذیرفتنی در مقابل فرض مورد آزمون


کلمات دیگر: