کلمه جو
صفحه اصلی

عظیم الروم

فرهنگ فارسی

بزرگ روم لقب سلاطین و قیاصره روم : و قیصر را عظیم الروم و طاغیه الروم و کلب الروم خوانند

لغت نامه دهخدا

عظیم الروم. [ ع َ م ُرْ رو ] ( اِخ ) بزرگ روم. لقب سلاطین و قیاصره روم : قیصر را عظیم الروم و طاغیةالروم و کلب الروم خوانند. ( بیان الادیان ).
چه باید رفت تا روم از سر ذل
عظیم الروم عزالدوله اینجا.
خاقانی.
عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم
عظیم الروم را آن فال در روم.
نظامی.


کلمات دیگر: