کلمه جو
صفحه اصلی

فعل تشدیدی

فرهنگ فارسی

صورتی از فعل که بر شدت یک عمل دلالت می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{intensive verb, intensive} [زبان شناسی] صورتی از فعل که بر شدت یک عمل دلالت می کند


کلمات دیگر: