کلمه جو
صفحه اصلی

گلۀ مادر

فرهنگ فارسی

دام‌هایی که در مزرعه برای تولید مثل و بهبود ویژگی‌های کمّی و کیفی نگهداری می‌شوند


فرهنگستان زبان و ادب

{breeding stock} [کشاورزی- علوم دامی] دام هایی که در مزرعه برای تولید مثل و بهبود ویژگی های کمّی و کیفی نگهداری می شوند


کلمات دیگر: