کلمه جو
صفحه اصلی

حروف اسلیه

فرهنگ فارسی

سه حرف ص س ز را از ۲۸ حرف الفبائ بدین نام خوانند

لغت نامه دهخدا

حروف اسلیه. [ ح ُ ف ِ اَ س َ لی ی َ / ی ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سه حرف ص س ز، را از 28 حرف الفباءبدین نام خوانند. رجوع به اسلیه و حروف حلقی شود.


کلمات دیگر: