کلمه جو
صفحه اصلی

خراماندن

فرهنگ فارسی

بخرامان راه بردن بخرامان بحرکت در آوردن .

لغت نامه دهخدا

خراماندن. [ خ ِ دَ] ( مص ) بخرامان راه بردن. بخرامان بحرکت درآوردن.


کلمات دیگر: