کلمه جو
صفحه اصلی

زه زه

فرهنگ فارسی

( صفت ) ادات تحسین ( تاکید زه )

لغت نامه دهخدا

زه زه. [ زِه ْ زِه ْ ] ( صوت مرکب ) ادات تحسین. تأکید زه. ( فرهنگ فارسی معین ). رجوع به زه شود.


کلمات دیگر: