کلمه جو
صفحه اصلی

زهر الملح

فرهنگ فارسی

نباتی است گیاهی است شور مزه و در نواحی شور ناک روید و ارغوانی رنگ است و شاخه های آن به اندازه وجبی باشد .

لغت نامه دهخدا

زهرالملح. [ زَ رُل ْ م ِ ] ( ع اِ مرکب ) نباتی است که بر نیل مصر بر روی آب بود. ودر آبهای ایستاده و نهان نیز بود و در زمینهای شور نیز بود و بهترین آن زعفران رنگ بود که بغایت منتین باشد و در طعم وی شوری و گزیدگی بود و محلل و ملطف بوده مصلح ریش های پلید... و مانند نمک بود. ( از اختیارات بدیعی ). رجوع به زهرةالملح و الفاظ الادویه شود.


کلمات دیگر: