کلمه جو
صفحه اصلی

اهون بر

فرهنگ فارسی

( آهون بر ) ( اسم صفت ) نقب زن نقاب .
آهویز . نقب زننده و چاه جوی را گویند .

فرهنگ معین

( آهون بر ) (بُ ) (ص مر. ) نقب زن .

لغت نامه دهخدا

( آهون بر ) آهون بر. [ ب ُ ] ( نف مرکب ) نقّاب. نقب زن. چاهجوی. کان کن :
بدل درفکندی چنان چاک را
که میتین آهون بران خاک را.
؟

اهون بر. [ اَ ب َ ] ( ص مرکب ) آهون بر. نقب زننده و چاه جوی را گویند و بعربی نقاب خوانند و بضم بای ابجد هم آمده است. ( برهان ) ( آنندراج ). نقاب و معدنچی و چاهخوی. ( ناظم الاطباء ). رجوع به آهون شود.

اهون بر. [ اَ ب َ ] (ص مرکب ) آهون بر. نقب زننده و چاه جوی را گویند و بعربی نقاب خوانند و بضم بای ابجد هم آمده است . (برهان ) (آنندراج ). نقاب و معدنچی و چاهخوی . (ناظم الاطباء). رجوع به آهون شود.


فرهنگ عمید

( آهون بر ) کسی که در زیر زمین نقب بزند، نقب کن، نقب زن.


کلمات دیگر: