کلمه جو
صفحه اصلی

عمر لجن

فرهنگ فارسی

← میانگین زمان ماند یاخته


فرهنگستان زبان و ادب

{sludge age} [مهندسی محیط زیست و انرژی] ← میانگین زمان ماند یاخته


کلمات دیگر: