کلمه جو
صفحه اصلی

تاول دار

فارسی به انگلیسی

cankerous, vesiculate

مترادف و متضاد

vesicular (صفت)
حفره ای، منفذ دار، کیسهای، تاول دار، مثانه ای، مربوط به حفره

فرهنگ فارسی

ویژگی سطحی با برآمدگی‌هایی آبله‌مانند


فرهنگستان زبان و ادب

{bullate} [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی سطحی با برآمدگی هایی آبله مانند


کلمات دیگر: