کلمه جو
صفحه اصلی

جریر الخطفی

فرهنگ فارسی

همان جریر شاعر معروف عرب است

لغت نامه دهخدا

جریر الخطفی. [ ج َ رُل ْ ؟ ] ( اِخ ) همان جریر شاعر معروف عرب است. رجوع به جریربن عطیة خطفی شود.


کلمات دیگر: