کلمه جو
صفحه اصلی

سراج الطیر

فرهنگ فارسی

بلوکی است در ارمنستان ثالث و گفته شده در ارمنستان ثانی است . نام ناحیتی است بارمنیه .

لغت نامه دهخدا

سراج الطیر. [ س ِ جُطْ طَ ] ( اِخ ) بلوکی است درارمنستان ثالث و گفته شده در ارمنستان ثانی است. ( معجم البلدان ). نام ناحیتی است به ارمنیه. ( دمشقی ).


کلمات دیگر: