کلمه جو
صفحه اصلی

اگر مگر

فرهنگ فارسی

( اسم ) گیاهی از تیر. نعناعیان که بشکل بوته هایی بارتفاع ۲/۵ تا ۳ متر میباشد. ساقهاش کرک دار و برگهایش دراز خوش اندام و سبز درخشان است .
تردید لیت و لعل . شاید . باشد که

لغت نامه دهخدا

اگر مگر. [ اَ گ َ م َ گ َ ] ( اِ مرکب ، از اتباع ) تردید. شک و تردید. لیت و لعل. اِن و لو. شاید. باشد که. لم ولانسلم. قولهای مختلف. ( یادداشت مؤلف ) :
درین اگر مگری می رود حقیقت نیست
کجا حقیقت باشد اگر مگر نبود.
سوزنی.
و رجوع به ترکیب «اگر و مگر» در ذیل اگر شود.، اگرمگر. [ اَ گ َ م َ گ َ ] ( اِ مرکب ) ( اصطلاح گیاه شناسی ) گیاهی از تیره نعناییان که شکل بوته هایی به ارتفاع 2/5 تا 3 متر می باشد ساقه اش کرکدار و برگهایش دراز. خوش اندام و سبز و درخشان است. ( فرهنگ فارسی معین ).

اگر مگر. [ اَ گ َ م َ گ َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) تردید. شک و تردید. لیت و لعل . اِن و لو. شاید. باشد که . لم ولانسلم . قولهای مختلف . (یادداشت مؤلف ) :
درین اگر مگری می رود حقیقت نیست
کجا حقیقت باشد اگر مگر نبود.

سوزنی .


و رجوع به ترکیب «اگر و مگر» در ذیل اگر شود.

فرهنگ عمید

گیاهی با ساقه های کرک دار، برگ های دراز و سبز، گل های خوشه ای، ارتفاع ۲ متر و ریشه ای غده دار که برخی مردم در شست وشوی بدن به کار می برند.


کلمات دیگر: