کلمه جو
صفحه اصلی

الحکم لله

فرهنگ فارسی

( جمله اسمی ) داوری خدایراست : (( گرتیغ بارددر کوی آن ماه گردن نهادیم الحکم لله . ( حافظ )
فیصل امور با خدای تعالی است

فرهنگ عمید

حکم و فرمان خدا را است، فیصل امور با خدا است. &delta، برای نشان دادن تسلیم خود در شرایط بد به زبان می آوردند: گر تیغ بارد در کوی آن ماه / گردن نهادیم الحکم للّه (حافظ: ۸۳۶ ).


کلمات دیگر: