کلمه جو
صفحه اصلی

چپر پیچ

فرهنگ فارسی

نوعی پیچیدن شال یا جامه سینه را از شان. چپ و راست بشکل حمایل .

لغت نامه دهخدا

چپرپیچ. [ چ َ پ َ ] ( اِمص مرکب ) نوعی پیچیدن شال یا جامه سینه را از شانه چپ و راست بشکل حمایل. رجوع به چپرپیچ کردن شود.


کلمات دیگر: