کلمه جو
صفحه اصلی

چتر گشادن

فرهنگ فارسی

چتر گشودن ٠ چتر باز کردن .

لغت نامه دهخدا

چتر گشادن. [ چ َ گ ُ دَ ] ( مص مرکب ) چتر گشودن. چتر بازکردن :
گشت مهیا همه ترتیب بار
چتر گشاد از دو طرف چتردار.
میرخسرو ( از آنندراج ).


کلمات دیگر: