کلمه جو
صفحه اصلی

گهر پسند

فرهنگ فارسی

( صفت ) کسی که گوهر پسندد جواهر پسند : گوهری جواهری : مرا با چنین گوهر ارجمند همی حاجت آید بگوهر پسند . ( نظامی )

لغت نامه دهخدا

گهرپسند. [ گ ُ هََ پ َ س َ ]( نف مرکب ) مخفف گوهرپسند. رجوع به همین کلمه شود.


کلمات دیگر: