کلمه جو
صفحه اصلی

مغول کبیر

فرهنگ فارسی

ظهیر الدین محمد بابر سلطنت جدید تیموری را که از امپراطوری های بزرگ هندوستان است بنیاد نهاد. این خاندان در اروپا بنام مغول کبیر مشهور است و از این سلسله سلاطینی مانند همایون و اکبر و جهانگیر و شاهجهان و اورنگ و زیب بسلطنت رسیدند و سلطنت اینها تا شورش عظیم هند در سال ۱۸۵۷ م .رسمیت داشته است .
نام الماسی است کاز آن ایران به وزن ۲۷۹ قیراط ...

لغت نامه دهخدا

مغول کبیر. [ م ُ غ ُ ل ِ ک َ ] ( اِخ ) عنوانی است که مورخان اروپایی به سلاله مغولی هند ( گورکانیان هند ) داده اند. مؤسس این سلسله ظهیرالدین محمد بابر پسر عمر شیخ و از احفاد تیمور گورکانی است. و رجوع به گورکانیان هندو بابر ظهیرالدین محمد و تیموریان در همین لغت نامه و تاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی تألیف ادواردبراون ترجمه علی اصغر حکمت ج 3 چ 2 ص 529 و 547 شود.

مغول کبیر.[ م ُ ل ِ ک َ ] ( اِخ ) نام الماسی است از آن ایران به وزن 279 قیراط... ( از یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

مغول کبیر. [ م ُ غ ُ ل ِ ک َ ] (اِخ ) عنوانی است که مورخان اروپایی به سلاله ٔ مغولی هند (گورکانیان هند) داده اند. مؤسس این سلسله ظهیرالدین محمد بابر پسر عمر شیخ و از احفاد تیمور گورکانی است . و رجوع به گورکانیان هندو بابر ظهیرالدین محمد و تیموریان در همین لغت نامه و تاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی تألیف ادواردبراون ترجمه ٔ علی اصغر حکمت ج 3 چ 2 ص 529 و 547 شود.


مغول کبیر.[ م ُ ل ِ ک َ ] (اِخ ) نام الماسی است از آن ایران به وزن 279 قیراط... (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).کلمات دیگر: