کلمه جو
صفحه اصلی

ترگمان

فارسی به انگلیسی

translation, translator, version


لغت نامه دهخدا

ترگمان. [ ت َ گ ُ ] ( اِ ) ترجمان. رجوع به ترجمان شود.

پیشنهاد کاربران

واژه ای مشتق است که در اصل" تراگومان "بوده است. پیشوند ترا ( به معنی جابجایی و تغییر از چیزی به چیز دیگر ) گو ( بن مضارع ) پسوند مان.

دیکشنری، ترجمه، ترجمان


کلمات دیگر: