کلمه جو
صفحه اصلی

بیش ستان

فرهنگ فارسی

بسیار گیرنده

لغت نامه دهخدا

بیش ستان. [ س ِ ] ( نف مرکب ) بسیارگیرنده.


کلمات دیگر: