کلمه جو
صفحه اصلی

بیشیه

فرهنگ فارسی

طبقه ای از طبقات مردم هند و آنان صناعانند . پیشه وران در هند .

لغت نامه دهخدا

( بیشیة ) بیشیة. [ شی ی َ ] ( اِ ) طبقه ای از طبقات مردم هند و آنان صناعانند. ( مفاتیح العلوم ). پیشه وران در هند. ( مفاتیح ).

بیشیة. [ شی ی َ ] (اِ) طبقه ای از طبقات مردم هند و آنان صناعانند. (مفاتیح العلوم ). پیشه وران در هند. (مفاتیح ).کلمات دیگر: